Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)
На базі Інституту післядипломної освіти Чорноморського державного університету ім. Петра Могили IV рівня акредитації відкриваються нові спеціальності: 6.030509 – “Облік і аудит” (кваліфікаційний рівень – “бакалавр”), 8.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація” (кваліфікаційний рівень – “магістр”) та 8.000013 – “Бізнес-адміністрування” (кваліфікаційний рівень – “магістр”).

Для здобуття спеціальностей “Бізнес-адміністрування” та “Якість, стандартизація та сертифікація” до університету приймаються особи, які мають базову вищу освіту або повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, або вищу освіту, здобуту до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності); та повну вищу освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”) для навчання за спеціальністю “Облік і аудит”.

Бажаючі здобути спеціальності “Бізнес-адміністрування і “Якість, стандартизація та сертифікація” повинні мати стаж практичної роботи за даним напрямком не менше 2 років.


ОБЛІК І АУДИТ

Необхідність підготовки нового покоління  висококваліфікованих фахівців усіх напрямків діяльності  в Україні не викликає сумніву. Особливо це стосується Півдня країни, де суттєва реструктуризація виробництва вимагає змін у кадровій структурі.

Зміни в суспільстві у зв’язку з розвалом СРСР, перехід до ринкових відносин викликали докорінні зміни громадського життя та діяльності підприємств. Майже зникла потреба у випускниках технічних ВНЗ, одночасно гостро постала проблема  нестачі фахівців гуманітарного напряму, особливо фахівців, які володіють навичками фінансових аналітиків та бухгалтерськими фундаментальними знаннями для того, щоб вміти ефективно та швидко оцінити положення підприємства, вивести його з фінансової кризи та підтримувати надалі його стабільний стан. Протягом багатьох років фахівці з обліку та аудиту у реґіоні готувалися за нормативами ведення бухобліку, які мали чинність лише до 2000 року. Отже, господарська діяльність нині (на фоні зростання кількості суб’єктів господарювання) залишилася не забезпеченою професіоналами, здатними проводити бухгалтерський облік за новими міжнародними стандартами.

Крім того, нові умови ведення господарської діяльності вимагають докорінної зміни уявлень, методів та технологій обліку й аудиту. Наприклад, необхідне обов’язкове володіння програмою “1С: Підприємство”, яка встановлена майже на всіх фірмах. Такими навичками досконало не володіють бухгалтери, які все життя працювали з паперовою документацією. Отже, окрім переходу на нові міжнародні стандарти, з’являється ще й потреба у вільному володінні комп’ютерними технологіями та бухгалтерськими програмами.

Переорієнтація підприємницької діяльності на нові міжнародні та комп’ютерні стандарти ведення бухобліку сприяє підвищенню попиту громадян за останні кілька років на отримання якісно нової базової вищої освіти зі спеціальності “Облік і аудит”.


Друга вища освіта

На навчання приймаються особи, що мають повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста чи магістра з будь-якої спеціальності. Завдяки денно-вечірній формі навчання надається можливість отримати другу вищу освіту без відриву від виробництва при очній формі навчання.

Початок занять – 1 вересня. Форма навчання – денно-вечірня. Заняття відбуваються три рази на тиждень у будні дні з 18:00 до 20:50 год. та в суботу – з 9:00 до 15:20 год.

1. Спеціальність – Фінанси.

Попередній документ про освіту – диплом спеціаліста чи магістра за будь-якою спеціальністю.

Програма підготовки – спеціаліст.

Тривалість навчання – 2,5 роки.

2. Спеціальність – Іноземна філологія (мова та література) – англійська, німецька.

Попередній документ про освіту – диплом спеціаліста за будь-яким напрямом.

Програма підготовки – спеціаліст.

Тривалість навчання – 3 роки.

Ступенева освіта

Програми ступеневої підготовки були відкриті на замовлення абітурієнтів, батьків, представників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Приймаються особи, які мають диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра з відповідним напрямом.

1. Спеціальність – Фінанси.

Попередній документ про освіту – диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом.

Програма підготовки – бакалаврат.

Тривалість навчання – 3 роки.

2. Спеціальність – Фінанси.

Попередній документ про освіту – диплом бакалавра за даним напрямом.

Програма підготовки – спеціаліст.

Тривалість навчання – 1 рік.

3. Спеціальність – Інтелектуальні системи прийняття рішень.

Попередній документ про освіту – диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом.

Програма підготовки – бакалаврат.

Тривалість навчання – 2 роки.

4. Спеціальність – Інтелектуальні системи прийняття рішень.

Попередній документ про освіту – диплом бакалавра за даним напрямом.

Програма підготовки – спеціаліст.

Тривалість навчання – 1 рік.

Особливістю програм ступеневої підготовки фахівців є їх базування на інтегрованих навчальних планах, що враховує державні стандарти підготовки молодших спеціалістів та дозволяє підготувати бакалаврів за 2-3 роки. Зручні умови навчання дозволяють студентам продовжувати працювати за фахом та навчатись, тобто надається можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва.

Після успішного закінчення навчання та захисту випускної роботи студенти отримують диплом державного зразка за обраними спеціальностями відповідного кваліфікаційного рівня. В університеті є можливості для продовження навчання в магістеріумі та аспірантурі.

Ступенева освіта відповідає найсучаснішим тенденціям світової освіти та Болонського процесу в європейській освіті та надає унікальну можливість випускникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації отримувати високоякісну освіту у поєднанні з роботою за фахом.

Заочна освіта

Зручні умови навчання дозволяють студентам працювати та навчатись одночасно, тобто надається можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва. Навчальний план передбачає 3 сесії на рік, кожна з яких триває два тижні: перша – у жовтні, друга – у лютому, третя – у червні.

Після успішного закінчення навчання та складання державних іспитів або захисту кваліфікаційної роботи студент отримує диплом державного зразка відповідного кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст чи магістр) за обраною спеціальністю. За бажанням студент, який отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання за програмами підготовки спеціаліста або магістра.

В університеті ефективно діє рейтингова система оцінювання знань студентів. На заочній формі рейтингова система працює через індивідуальні творчі підсумкові контрольні завдання, які студенти здають до початку сесії, контрольні роботи під час занять у сесійний період та отримання балів на іспитах. Бали за дисципліну розподіляються на міжсесійні та іспитові.

Окрім підручників та методичних посібників, які отримує студент-заочник у бібліотеці університету, йому надається електронний варіант навчально-методичного забезпечення дисципліни, а також практичні завдання, які він може виконувати вдома. Якщо у студента виникатимуть питання, він завжди може відвідувати очні консультації з кожного предмету, спілкуючись безпосередньо з викладачами університету.

Також студент-заочник має право користуватися у встановленому порядку навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ЧДУ імені Петра Могили.

Отримувані знання відповідають сучасному розвитку науки, техніки і культури, відображають різноманітність світоглядних позицій, концепцій, теорій; відвідувати лекції, в тому числі додатково, на інших факультетах і департаментах відповідно до «Положення про навчання в ЧДУ імені Петра Могили»; брати участь у науково-дослідній роботі університету.

Магістратура специфічних категорій підготовки

На базі Інституту післядипломної освіти ЧДУ ім. Петра Могили відкриваються наступні спеціальності специфічних категорій за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

 1. Бізнес адміністрування (термін навчання – 2 роки)
 2. Якість, стандартизація та сертифікація (термін навчання – 1,5 роки).

Навчання проводитиметься за денною або заочно-модульною формами.

Для здобуття вказаних вище спеціальностей до університету приймаються громадяни України, які мають базову вищу освіту або повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», або вищу освіту, здобуту до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

Абітурієнт повинен мати стаж практичної роботи з даного напрямку не менше 2 років.

З огляду на вступ України до ВТО та спрямування розвитку економіки на євроінтеграцію країни, питання якості швидко стають актуальними у всіх галузях народного господарства – від харчової промисловості до сільського господарства, від машинобудування – до освітньої діяльності. Актуальність відкриття нової спеціальності «Якість, стандартизація і сертифікація» зумовлена тим, що якість продукції вітчизняної промисловості залишається на відносно низькому рівні, в той час як витрати на її виробництво зростають. Не менше занепокоєння викликає питання сертифікації продукції та розробки стандартів.

Сучасна кон’юнктура ринку та органи управління підприємствами виробничої, зберігаючої, переробної галузей висувають вимогу наявності на кожному підприємстві фахівця з управління якістю, який був би обізнаний з особливостями виробництва, стандартизації та вітчизняної і міжнародної сертифікації технологій і продукції, що виробляється.

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», це – затребувані фахівці, які здатні вирішувати питання підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і розвиток систем управління якістю на підприємствах у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9001.

Після закінчення навчання випускник одержує диплом державного зразка про повну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «Магістр з управління якістю» згідно галузевого стандарту вищої освіти. Фахівець здатний виконувати професійну роботу інженера з якості, інженера зі стандартизації, спеціаліста зі стандартизації і сертифікації. Диплом за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» дає можливість фахівцю займатись стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції та послуг, веденням технічної документації, атестацією персоналу й обладнання.

Сучасний ринок праці переповнений спеціалістами різного рівня, але не всі вони мають достатні практичні знання та навички для повноцінного управління бізнесом. Тому бізнес-школа на базі ЧДУ ім. Петра Могили пропонує комплекс програм МВА, які увібрали досвід провідних бізнес шкіл Америки (де з’явились ще у 1901 р.), Європи та Східної Азії.

«Бізнес адміністрування» (МВА) – це післядипломна (друга вища) спеціалізована професійна освіта в області бізнесу. Це найбільш популярна ділова міжнародна кваліфікація. Вона необхідна, якщо людина прагне присвятити себе бізнесу, набути спеціалізованих знань, навиків, зв’язків і додаткових кар’єрних можливостей. Диплом MBA – це перший широко визнаний міжнародний диплом з бізнесу магістерського рівня.

Програма «Бізнес адміністрування» спрямована на управлінців, дозволяє підвищити власну ефективність, сформувати нове бізнес-мислення, оптимізувати бізнес та підвищити власну цінність на ринку праці. Зарплати випускників у середньому збільшуються на 25 % за подальші 3 роки порівняно із зарплатами до отримання ступеня.

У межах бізнес-школи пропонуються такі напрями:

–      повна МВА;

–      mini МВА (за напрямками управління персоналом, фінансовий менеджмент та стратегічне управління);

–      міжнародні стажування.

Особливістю даних програм є їх практична спрямованість: всі предмети вивчаються з максимальним наближенням до практичної професійної діяльності слухача. Програми побудовані таким чином, щоб досягти швидкого кар’єрного зростання та підвищення рівня заробітної плати. Надається поштовх до розширення кар’єрних горизонтів, як при роботі на колишньому місці, так і в іншій компанії (на вищій посаді).

Програми орієнтовані на людей уже з практичним досвідом управлінської діяльності та з першою вищою освітою, які при цьому хочуть здобути додаткову освіту, відповідну встановленим міжнародним стандартам.

Ведеться робота з міжнародної акредитації програми. Вже зараз встановлено зв’язки з університетом Сан-Хосе (Силіконова долина, США), Венеціанським університетом (Італія), Китаєм, Японією. Навчання на програмі МВА передбачає обов’язкове стажування за кордоном в університетах-партнерах.

Випускники програми отримують диплом державного зразка про повну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації магістр бізнес-адміністрування.

Інститут післядипломної освіти співпрацює з юридичними особами області, Мико-лаївським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг по підвищенню кваліфікації. Згідно ліцензії ЧДУ імені Петра Могили має право підвищувати кваліфікацію фахівців з усіх акредитованих напрямів (зокрема, економічного, юридичного, комп’ютерного, соціального захисту, екології та інших) у кількості 620 осіб на рік.

Програми курсів складаються за потребою замовників. По закінченні слухачі отримують посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка. Для слухачів сертифікатних програм за напрямком 1С разом з посвідченням про підвищення кваліфікації державного зразка видається сертифікат фірми 1С. На базі ЧДУ імені Петра Могили можна здати іспит на сертифікат 1С Професіонал. Усі слухачі сертифікатних програм забезпечуються фірмовими методичними розробками.

Важливий аспект підготовки в Інституті – це практика. Зрозуміло, що більшість студентів проходить практику там, де працюють. Але є всі можливості отримати практичний досвід і на інших підприємствах.

Наприклад, студенти спеціальності «Фінанси» мають можливість пройти практику у Страховій групі «ТАС». Це перебування стало, по суті, можливістю опанувати професію страховика на основі унікальних програм навчання страхових консультантів з урахуванням методик і тенденцій європейського страхового ринку. Під час такої практики проводилися справжні заняття, демонстрації навчальних фільмів, тренінг-семінари Навчально-методичного центру, які мали на меті засвоєння студентами кращих стандартів світового страхування. Зацікавлених працевлаштуватись у цій компанії виявилось чимало.

Дійсно, під час практики часто буває так, що студенти після знайомства з керівництвом організації чи підприємства, залишаються на постійну роботу, що, погодьтесь, є позитивним моментом, досягнутим не в останню чергу завдяки зв’язкам Інституту з керівниками підприємств.

За час свого існування Інститутом налагоджені зв’язки з найбільшими заводами, такими як Миколаївський глиноземний завод, пивзавод «Янтар», з різними управліннями Миколаївської облдержадміністрації, Управлінням праці та соціального захисту населення, Обласним центром зайнятості, Управлінням фінансів, Управлінням економіки, мерією, а також з більшістю банків та підприємств.


Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 1.ТНМ 09 04 2016


 • 1.ТНМ 09 04 2016

 • ТНМ 05 04 2016

 • ТНМ 01 04 2016

 • ТНМ 22 03 2016
 • МСН Виставка Сєнкевич 07 03 2016

 • ТНМ сюжет - навчання 26.02.2016

 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • Объектив 11 02 16 Выставка в ЧДУ

 • ТНМ 11 02 2015 Тренінг

 • МСН Східний Новий рік 10.02.2016.

 • Розмова на тему Галина Топча Науково практична конференція 27 01 2016

 • Новий день Пронкевич 29 01 2016
 • ТНМ 25 01 2016 Форум майбутнього Миколаєва

 • ТНМ 25 01 2016 День відкритих дверей

 • Объектив 19 01 16 Юбилей Николаевской могилянки

 • Добрый вечер 18 01 16 Брюховецкий

 • Розмова на тему 18.01.2016

 • ТНМ сюжет - ЧДУ 18.01.2016

 • Військові в ЧДУ ім. Петра Могили

 • Новий день 31.12.2015

 • Добрий вечір 26.12.15 Ващенко

 • Об’єктив 17.12.15 12 Не театральна прем’єра

 • Добрий вечір 18.12.15 Кіпіані

 • Об’єктив 19.11.15 Українські студії в ЧДУ

 • Об’єктив 19.11.15 Могилянські читання

 • Сюжет ТСН про воїна АТО- нині студента ЧДУ

 • Новий день. Болгарське товариство 23.11.2015

 • Объектив 18.11.15 ЧДУ

 • Національні дебати

 • Миколаївський клуб директорів

 • 16.10.2015 Посвята

 • 16.10.2015 Концерт

 • 01.10.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Змагання з веслування

 • 01.09.2015 Посвята в студенти

 • 31.07.2015 Посвята в студенти

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.