Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

Міжнародне співробітництво регіонів

Міжнародне співробітництво регіонів

Фонд бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

Тематичний список

Визначальною рисою сучасної світової економічної системи є інтеграційні процеси, які ведуть до глобалізації. Одним з напрямів стимулювання розвитку виробництва, зростання валютних надходжень, покращення платіжного балансу та одержання доступу до нових і новітніх технологій є утворення вільних економічних зон з особливим юридичним та митним статусом, які утворюють сприятливі умови для залучення іноземного капіталу. Ці умови охоплюють різноманітні податкові, митні, валютно-фінансові та інші преференції, які надають право іноземним фірмам безмитно ввозити машини і устаткування, технології, сировину і матеріали, напівфабрикати, створювати експортні виробництва, переводити значну частину одержаного прибутку за межу митного кордону ВЕЗ. Складність даної проблеми полягає в тому, що вільні економічні зони повинні вписуватися в національну економічну систему і, в той же час, бути привабливим для зарубіжних інвесторів.

У сучасних умовах економічного і політичного розвитку України все більшої ваги набувають питання, пов’язані з самоврядуванням окремих регіонів країни. Трансформація українського суспільства актуалізує проблеми розвитку економіки, які вимагають теоретичного обгрунтування і глобального вивчення. Очевидно, що при цьому повинна забезпечуватись активізація регіональних особливостей з одночасним зменшенням існуючих територіальних диспропорцій. При цьому важливим моментом у формуванні економічної політики відносно визначення перспектив розвитку та створення передумов для підвищення ефективності регіонального відтворення є проблема визначення основних підходів до формування та розвитку інфраструктури як складової регіональної господарської системи, розв’язання якої дозволить підвищити конкурентноспроможність економіки кожного регіону і національної економіки в цілому.

Книги

1. Баранцев, П. П. Міста України в контексті процесу глобалізації: наукове видання / П. П. Баранцев. – К. : НОМУРО, 2012. – 104с. – ISBN 978-966-97213-0-3.

2. Бутирська, І. В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / І. В. Бутирська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 238с. – ISBN 966-8653-78-5.

3. Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика: навч. посібник для вузів / за ред. І.Ю.Сіваченка. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 488с. – ISBN 966-8365-60-7.

4. Географічна енциклопедія України. Т.1 : А-Ж. – В 3-х т. – К. : "Українська Радянська Енциклопедія"ім. М.П.Бажана, 1989. – 414с.

5. Географічна енциклопедія України. Т.2 : З-О. – В 3-х т. – К. : "Українська Радянська Енциклопедія"ім. М.П.Бажана, 1990. – 480с.

6. Євро-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку: аналітична доповідь / за ред. Я.А.Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 136с.

7. Конвергенція регіонів у транскордонному просторі: монографія / відп. ред. Н.А.Мікула; Ін-т регіональних досліджень НАН України; НАДУ при Президентові України; Львівський регіональний ін-т державного управління. – Львів, 2012. – 368с. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-6617-9.

8. Михайловська, О. В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів: монографія / О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 2005. – 198с. – ISBN 966-351-036-6.

9. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 21 лист. 2010р.//Відомості Верховної Ради України.-2010.-№12.-Ст.116.

10. Регіональна Україна/ Ін-т політики. – К. : Геопринт, 2003. – 400с. – ISBN 966-7863-32-8.

11. Розміщення продуктивних сил: підручник / за ред.: В.В.Ковальського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова. – 4-те вид., виправлене. – К. : Знання, 2001. – 351с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Реком. МОН України. – ISBN 966-620-101-1.

12. Сазонець, І. Л. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник для вузів / І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян, О. О. Чубар. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-305-6.

13. Стеченко, Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник для вузів / Д. М. Стеченко. – К. : Вища школа, 2002. – 254с. : іл. – ISBN 966-642-099-6.

14. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Т.3 : Конкурентоспроможність Української економіки / за ред.: В.М.Гейця, В.П.Семиноженка, Б.Є.Квасюка. – К.: Фенікс, 2007. – 556с. – ISBN 978-966-651-440-3; 978-966-651-443-4(Т.3).

15. Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика: навч. посібник (курс лекцій) / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464с. – ISBN 966-308-108-2.

16. Суховірський, Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України: (теоретичні прикладні геоекономіки): монографія / Б. І. Суховірський. – К. : КНЕУ, 2000. – 154с. – ISBN 966-574-218-3.

17. Україна за роки незалежності 1991-2003. – 5-е вид., перероб. та доп. – К. : Нора-Друк, 2003. – 560с. – ISBN 966-8321-28-6.

18. Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посібник / Г. О. Шамборовський. – К. : Знання, 2011. – 187с. – (Реком. МОН України). – ISBN 978-966-346-815-0.

Періодика

1. Бакушевич І.В., Гуменюк Р.О. Логістичний аспект міжрегіонального співробітництва залізниці України з європейською транспортною системою//Регіонаьлна економіка.-2007.-№1.-С.78-87.

2. Біла С.О., Романова В.В. Карпатський еврорегіон як чинник европейської інтеграції України// Стратегічні пріорітети.-2013.-№3.-С.78-87.

3. Бусыгина И. М. Настоящее и будущее «Европы регионов» (проблемы европейского регионализма) // Мировая экономика и международные отношения. - №9. - 2005. - С.78-86.

4. Бутенко А.І., Лазарєва Є.В. Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор’я//Регіональна політика.-2013.-№2.-С.106-113.

5. Гарагонич В.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011рр.: висновки та пропозиції//Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць.-2013.-Вип.72(№5).-С.166-171.

6. Грузд М.В. Особливості формування регіональної політики транскорлонного співробітництва в умовах інтеграції//Інвестиції: практика та досвід.-2012.-№6.-С.32-34.

7. Доміна В.М., Кіщак І.Т. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області//Регіональна економіка.-2013.-№2.- С.89-97.

8. Ісакова Н.Б., Грига В.Ю., Красовська О.В., Вельтер Ф., Смоллбоун Д. Внесок транскордонного співробітництва домогосподарств у зростання кількості новостворених малих підприємств у Західній Україні//Регіональна економіка.-2007.-№4.-С.41-51.

9. Кулай А.В. Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині//Регіональна економіка.-2012.-№2.-С.139-146.

10. Мальцев В.С., Кореняко Г.І. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу//Регіональна економіка.-2013.-№1.-С.51-59.

11. Мікула Н.А., Толкованов В.В. Національна доповідь «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні»//Регіональна економіка.-2010.-№3.-С.7-19.

12. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні//Регіональна економіка.-2007.-№1.-С.35-43.

13. Перспективы развития предпринимательства и трансграничное сотрудничество: анализ взаимовлияния на примере западноукраинских областей/ Н. Исакова, О. Красовская, В. Грига и др. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №2. – С.151-164.

14. Приходько В.П. Фактори інвестиційного забезпечення регіонального розвитку//Інвестиції: практика та досвід.-2012.-№14.-С.4-7.

15. Приходько В.П. Шляхи залучення інвестицій у розвиток регіональних виробничих комплексів//Інвестиції: практика та досвід.-2012.-№12.-С.19-22.

16. Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б., Гусєва М.О. Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств//Регіoнальна економіка.-2011.-№3.-С.159-166.

17. Чмир О.С. Проблеми та ризики розбудови спеціальних економічних зон і території пріорітетного розвитку в Україні//Регіональна економіка.-2002.-№1.-С135-143.

18. Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О. Шляхи активізації фінансово-інвестиційної діяльності в транскордонному регіоні//Регіональна економіка.-2003.-№3.-С55-62.

19. Яремко Л.А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг//Регіональна економіка.-2009.-№1.-С.51-58.

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 1.ТНМ 09 04 2016


 • 1.ТНМ 09 04 2016

 • ТНМ 05 04 2016

 • ТНМ 01 04 2016

 • ТНМ 22 03 2016
 • МСН Виставка Сєнкевич 07 03 2016

 • ТНМ сюжет - навчання 26.02.2016

 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • Объектив 11 02 16 Выставка в ЧДУ

 • ТНМ 11 02 2015 Тренінг

 • МСН Східний Новий рік 10.02.2016.

 • Розмова на тему Галина Топча Науково практична конференція 27 01 2016

 • Новий день Пронкевич 29 01 2016
 • ТНМ 25 01 2016 Форум майбутнього Миколаєва

 • ТНМ 25 01 2016 День відкритих дверей

 • Объектив 19 01 16 Юбилей Николаевской могилянки

 • Добрый вечер 18 01 16 Брюховецкий

 • Розмова на тему 18.01.2016

 • ТНМ сюжет - ЧДУ 18.01.2016

 • Військові в ЧДУ ім. Петра Могили

 • Новий день 31.12.2015

 • Добрий вечір 26.12.15 Ващенко

 • Об’єктив 17.12.15 12 Не театральна прем’єра

 • Добрий вечір 18.12.15 Кіпіані

 • Об’єктив 19.11.15 Українські студії в ЧДУ

 • Об’єктив 19.11.15 Могилянські читання

 • Сюжет ТСН про воїна АТО- нині студента ЧДУ

 • Новий день. Болгарське товариство 23.11.2015

 • Объектив 18.11.15 ЧДУ

 • Національні дебати

 • Миколаївський клуб директорів

 • 16.10.2015 Посвята

 • 16.10.2015 Концерт

 • 01.10.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Змагання з веслування

 • 01.09.2015 Посвята в студенти

 • 31.07.2015 Посвята в студенти

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.